UWAGA! Aby nadal otrzymywać zbiorcze faktury VAT po włączeniu stacji eMILA do sieci MOYA zarejestruj się już dziś na: www.moyaexpress.pl lub skontaktuj się z infolinią: 22 754 99 99.

Regulamin zwrotu reszty dla klientów

Regulamin zwrotu reszty uiszczonej kwoty za paliwo przez Klientów stacji eMILA, której właścicielem jest Spółka BM Reflex sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi. 

§ 1 Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa procedurę zwrotu reszty uiszczonej kwoty za paliwo Klientom, którzy dokonali jego zakupu na stacji eMILA.

2. Każdy Klient korzystający ze stacji eMILA, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Niniejszy regulamin dostępny jest na każdej stacji paliw eMILA oraz na stronie internetowej www.emila.com.pl.

§ 2 Zwrot reszty w razie płatności za paliwo kartą płatniczą

W razie dokonywania przez Klienta płatności za paliwo kartą płatniczą, gdy kwota tankowania jest niższa niż kwota uprzednio zadeklarowana przez Klienta - konto Klienta obciążane jest wyłącznie kwotą odpowiadającą rzeczywistemu zatankowaniu, zaś kwota nadpłaty odblokowywana jest przez bank zgodnie z wewnętrznymi procedurami danego banku. Rozliczenie transakcji powinno nastąpić w ciągu kilku dni od daty dokonania transakcji (w zależności od banku), a wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane przez Klienta bezpośrednio do banku.

§ 3 Zwrot reszty w razie płatności za paliwo gotówką

1. . Celem odzyskania przez Klienta zwrotu reszty uiszczonej kwoty za paliwo w razie dokonywania płatności gotówką, Klient powinien wysłać informację na adres e – mail kontakt@emila.com.pl lub zadzwonić pod numer infolinii: 22 754 99 99, działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00. Infolinia dokonuje przyjęcia od Klienta zgłoszenia o reszcie do wypłaty. Dalsza procedura przebiega według poniższych założeń:

2. 1. Jeśli Klient posiada paragon od dokonanej transakcji, zobowiązany jest dostarczyć jego oryginał w jeden z następujących sposobów:

  • za pomocą poczty elektronicznej
  • za pomocą listu poleconego

o czym informuje infolinię; ponadto ma obowiązek udzielić telefonicznie informacji o dacie i godzinie tankowania oraz numerze paragonu.

Zwrot reszty następuje przelewem na wskazane konto bankowe Klienta.

3. Jeżeli Klient nie posiada paragonu, gdyż nie został on wydrukowany z tankomatu, koniecznym jest wypełnienie przez niego formularza, przesłanego na podany za pośrednictwem infolinii adres e – mail lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii, który obejmuje następujące dane: datę i godzinę tankowania, wpłaconą kwotę, kwotę transakcji, rodzaj tankowanego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer konta. Zwrot reszty następuje przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

4. Jeżeli Klient wydrukował paragon z tankomatu, ale nie ma go w swoim posiadaniu, koniecznym jest wypełnienie przez niego formularza, przesłanego na podany za pośrednictwem infolinii adres e – mail lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii, o dane analogiczne jak w punkcie 3 powyżej. W przypadku zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii, klient zobowiązany jest ponadto przesłać oświadczenie ze wskazaniem przyczyny utraty paragonu. Zwrot reszty następuje przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 § 4 Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.